Rozmiar tekstu

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

NA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH SZKOLNYCH

ORAZ ZWALNIANIA Z TYCH ZAJĘĆ

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu

 

 

Podstawa prawna

   1. art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

   2. Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 1. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu,

 2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu,

 3. wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez dyrektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy,

 4. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu,

 5. szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu,

 

 

§ 2.

 

Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności

 

 1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się na lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia – nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie.

1a. nieobecność ucznia w nauczaniu zdalnym powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub gdy dołączy do lekcji online, a w trakcie jej trwania nie potwierdza obecności lub w przypadku pracy samodzielnej pod kierunkiem nauczyciela nie potwierdza obecności.

 1. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. (Niezależnie czy są to zajęcia stacjonarne, czy zdalne w różnej formie)

 2. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny dłuższy czas zadanie usprawiedliwiania przejmują nauczyciele uczący w danej klasie lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia dostarczają wniosek o usprawiedliwienie (dostępny na stronie szkoły) do wychowawcy bezpośrednio przez ucznia, z własnoręcznym podpisem lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 4. Wzory podpisów rodziców/prawnych opiekunów wychowawcy zbierają na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

 5. Każdy wniosek o usprawiedliwienie powinien zawierać opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole.

 6. Zgłoszenie wniosku o usprawiedliwienie odbywa się w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności.

 7. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności:

 1. pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia pełnoletniego wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem,

 2. za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

 3. ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą.

 1. W sytuacji wniosku o usprawiedliwienie budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.

 2. Uczniom biorącym udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę – wpisuje się w dzienniku, że są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do powiadomienia szkoły o przyczynie nieobecności w szkole najpóźniej w trzecim dniu jego nieprzerwanej nieobecności na zajęciach. Przez powiadomienie szkoły rozumie się przekazanie do wychowawcy informacji za pomocą poczty na dzienniku elektronicznym albo powiadomienie wychowawcy w formie przez niego ustalonej na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym.

 4. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności ucznia w szkole, trwającej powyżej trzech dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

 5. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie nieobecności, np. choroba, nieprzewidziane sytuacje losowe, sprawy urzędowe niezależne od ucznia.

 6. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że podane przez rodziców/prawnych opiekunów powody są niewystarczające do usprawiedliwienia.

 7. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nieusprawiedliwione.

 8. Zwalnianie uczniów z obowiązkowych zajęć szkolnych jest możliwe w dwóch sytuacjach:

 1. jeśli uczeń posiada zwolnienie wypisane przez rodziców/prawnych opiekunów przedstawia zwolnienie wychowawcy – w formie papierowej lub przez dziennik elektroniczny (w razie jego nieobecności nauczycielowi uczącemu w danej klasie),

 2. jeśli uczeń źle się poczuje – nauczyciel prowadzący lekcję zawiadamia rodziców o potrzebie zwolnienia ucznia z lekcji;


§ 3.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie Statutu Szkoły i przepisów wyższego rzędu.

 2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek Dyrektora Szkoły lub członków Rady Pedagogicznej.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.