Rozmiar tekstu

 

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W NOWOSIELCU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ( W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ )

 

 

 • BYRDAK MAKSYMILIAN
 • CHAMOT JAKUB
 • CIAK JULIA
 • FIEDOROWICZ ANTONINA
 • FIEDOROWICZ TYMOTEUSZ
 • KOC MAREK
 • POTOCKI WŁADYSŁAW
 • ROGALA MAJA
 • RUSZKOWSKA LAURA
 • WALICKA ADRIANNA

 

 

 

 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W NOWOSIELCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ( W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ )

 

 • SUDOŁ ALEKSANDER
 • ZYBURA ANTONI

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapisów dzieci do Przedszkola w Nowosielcu oraz do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu.

 

Ważne terminy dotyczące zapisów:

od 20 lutego 2023 r.  do 17 marca 2023 r. - złożenie zgłoszenia (wniosku) do klasy pierwszej

od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r.  - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

Wnioski można pobrać w SEKRETARIACIE SZKOŁY lub ze strony szkoły w zakładce DO POBRANIA

 

Więcej informacji poniżej

 

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku  szkolnym  2023/2024

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe  ( Dz.U. z 2021r ,poz.1082 ze zm. ), w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 15 /2023 z dnia 25 stycznia 2023r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku  Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia  2020r w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania  tych kryteriów.

 

Rekrutacją do przedszkoli objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Warunek ukończenia na dzień 1 września 2023r.

 

Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęte są dzieci :

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku), które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą zostać objęte również dzieci  5 –letnie ( urodzone w 2018 r)

Dziecko 6-letnie,na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne

w  oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie do przedszkoli :

 

 1. Przedszkole Nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33
 1. Przedszkole Nr 2 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny                nr 1 w Nisku
 2. Przedszkole Nr 3 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12 a - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku
 3. Przedszkole nr 4 w Nisku, ul. Juliusza Słowackiego 10- Zespół Szkolno-Przedszkolny             nr 3 w Nisku
 4. Przedszkole w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Adama  Mickiewicza 45 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 
 5. Przedszkole w Nowosielcu, Nowosielec 134 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzona będzie:

 1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15 
 2. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nisku, ul. Sandomierska 114.

 

 

Kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych.

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria ustawowe, określone w ustawie Prawo oświatowe

Kryterium

Dziecko z rodziny wielodzietnej

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość .

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wprowadzone  Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia  2020r w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania  tych kryteriów.

 

Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego wraz z ich wartością punktową.

 

 1. Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
 2. oboje rodziców / opiekunów prawnych - 30 pkt
 3. tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych - 5 pkt
 4. rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący - 50 pkt
 5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym znajduje się dane przedszkole/oddz. przedszkolny - 10 pkt
 6. Kandydat, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 5 pkt
 7. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny - 5 pkt

 

 

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkole/oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego ( nie więcej jak trzy ). Przedszkole/oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.    
 1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 4. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 5. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej .
 2. Wnioski i wzory oświadczeń będą dostępne w poszczególnych placówkach, przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Data

Etap rekrutacji /czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego 2023r.

24 lutego 2023r.
do godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1 marca 2023r.

 

17 marca 2023r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

20 marca 2023r.

31 marca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów  o których mowa w pkt.2 oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

5 kwietnia 2023r.

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

11  kwietnia 2023r.

17 kwietnia 2023r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola /szkoły,             do której zostało zakwalifikowane.

20 kwietnia 2023r.

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 21 kwietnia 2023r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej        z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.        W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

8 maja 2023r.

 

15 maja 2023r.

do godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 maja 2023r.

24 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt.2 oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

29 maja 2023r.  do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

30 maja  2023r.

 

5 czerwca 2023r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

12 czerwca 2023r.  do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i  nieprzyjętych.

od  13 czerwca 2023r.

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2023r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

       

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  
szkół  podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 

Data

Etap rekrutacji / czynność rodzica

od

do

Zgłoszenie kandydata, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej

20 lutego 2023r.

17 marca 2023r.

do godz. 16.00

Złożenie zgłoszenia przez rodzica kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły wraz z oświadczeniem

20 marca 2023r.

31 marca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń kandydatów

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych

12 kwietnia 2023r.

20 kwietnia 2023r.

do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

21 kwietnia 2023r.

27 kwietnia 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

do 5 maja 2023r. do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8 maja 2023r.

12 maja 2023r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16 maja 2023r. do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

18 maja 2023r.

24 maja 2023r.

do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z     dokumentami     potwierdzającymi     spełnianie       przez kandydata   warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

25 maja 2023r.

29 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

30 maja 2023r. do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31 maja 2023r.

5 czerwca 2023r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7 czerwca 2023r. do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

25 sierpnia 2023r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.