Rozmiar tekstu

Regulamin edukacji zdalnej

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1960) określa zasady i warunki kształcenia
na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowosielcu.
2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły.
3. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.

II. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania
1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
a. posiadanie statusu ucznia Szkoły,
b. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,
c. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online,
d. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.
e. akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.

III. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online
1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.
3. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
4. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

IV. Etykieta i zasady na lekcjach online
1. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. W każdym dniu nauki szkolnej uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach i odbierania informacji przechowywanej w e-dzienniku.
2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Zawsze są do nich przygotowani. Prowadzą zeszyty przedmiotowe. Mają potrzebne pomoce dydaktyczne i przybory.
3. Nieobecność ucznia na lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela w wybranych przez niego formach i metodach pracy powinna być usprawiedliwiona przez rodzica (dokładnie tak jak to się odbywa podczas pracy w szkole).
4. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
5. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
6. Logujemy się zawsze swoim identyfikatorem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
7. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić Print Screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji oraz obniżoną oceną zachowania, ale też z konsekwencjami prawnymi.
9. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
10. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
11. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

V.Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową .

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.